• LỊCH BÁO GIẢNG

    Tuần học:      Giáo viên:  
  HỌC KỲ:
  II
  LỊCH BÁO GIẢNG
  Từ ngày:
  11/01/2016
  TUẦN HỌC THỨ:
  21
  Đến ngày:
  17/01/2016
  Thứ/Ngày/Buổi Tiết Lớp Tiết PPCT Môn học (hoặc PM) Tên Bài giảng Trễ/vượt Ghi chú
  2 SÁNG 1
  2
  3
  4
  5
  11/01 CHIỀU 1
  2
  3
  4
  5
  3 SÁNG 1
  2
  3
  4
  5
  12/01 CHIỀU 1
  2
  3
  4
  5
  4 SÁNG 1
  2
  3
  4
  5
  13/01 CHIỀU 1
  2
  3
  4
  5
  5 SÁNG 1
  2
  3
  4
  5
  14/01 CHIỀU 1
  2
  3
  4
  5
  6 SÁNG 1
  2
  3
  4
  5
  15/01 CHIỀU 1
  2
  3
  4
  5
  7 SÁNG 1
  2
  3
  4
  5
  16/01 CHIỀU 1
  2
  3
  4
  5