DANH BẠ GIÁO VIÊN

 • Họ tên: Phạm Thị Túy Lanh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00001
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Hiệu trưởng
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Trương Minh Ân
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00008
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Lý
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Văn Thiện
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00002
 • Năm sinh: 1963
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn
 • E-mail: Thiendn63@gmail.com
 • Họ tên: Huỳnh Đức Thể
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00041
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: CĐSP Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Hồng Vinh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00019
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Lý
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Huy Vũ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00020
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Tổng phụ trách
 • Chuyên môn: CĐSP Nhạc - ĐĐ
 • E-mail:
 • Họ tên: Hồ An
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00059
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Huỳnh Thị Phước Bình
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00040
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Văn Bình
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-000023
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Mỹ thuật
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Cân
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00070
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán - Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Thùy Dương
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00111
 • Năm sinh: 1989
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Toán
 • E-mail: huyduongctt@gmail.com
 • Họ tên: Nguyễn Thế Giữ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00035
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Phạm Thị Hào
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00011
 • Năm sinh: 1977
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Minh Hòa
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00051
 • Năm sinh: 1974
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Hóa
 • E-mail: Hoa56lytutrong@gmail.com
 • Họ tên: Huỳnh Thị Hải
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00033
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Anh văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00016
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Lý
 • E-mail:
 • Họ tên: Phạm Phú Hiền
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00003
 • Năm sinh: 1964
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Phạm Văn Hoành
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00055
 • Năm sinh: 1973
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Trà Thị Thanh Kim Huệ
 • Số hiệu CC: 34-15a.201-00081
 • Năm sinh: 1976
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sinh - Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Ánh Kim
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00026
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sử - CT
 • E-mail:
 • Họ tên: Tô Vũ Minh Lài
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00053
 • Năm sinh: 1983
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sinh
 • E-mail: Hoangnambaby@gmail.com
 • Họ tên: Ngô Thị Lan
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00010
 • Năm sinh: 1974
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
 • E-mail:
 • Họ tên: Ung Thị Tường Linh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00110
 • Năm sinh: 1991
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Toán
 • E-mail: ungtuonglinh@gmail.com
 • Họ tên: Huỳnh Đức Lưu
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-20839
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Toán - Tin
 • E-mail: thayluu.ltt@gmail.com
 • Họ tên: Trần Ly Na
 • Số hiệu CC: 34-15a.201-00080
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán - Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Phi
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00030
 • Năm sinh: 1968
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Đức Thạnh
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00052
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00015
 • Năm sinh: 1980
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Đặng Mạnh Thuần
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00065
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Hóa
 • E-mail:
 • Họ tên: Phan Thanh Thương
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00112
 • Năm sinh: 1990
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Vật Lý
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Xuân Thụy
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00050
 • Năm sinh: 1973
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Âm nhạc
 • E-mail:
 • Họ tên: Phạm Ngọc Truyền
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00013
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Niên Tuấn
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00025
 • Năm sinh: 1969
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sinh - TD
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Anh Vũ
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00004
 • Năm sinh: 1965
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Kim Bình
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-00068
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: Trung cấp VT
 • E-mail: