• 17/02/2017 03:06 PM

    Thay đổi thời khóa biểu

     Từ ngày 20/02/2017, việc dạy học của nhà trường được thực hiện theo thời khóa biểu mới. Đề nghị quý thầy cô giáo và các em học sinh xem lại để thực hiện.