• 08/09/2017 02:12 PM

  THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU

   Do có thay đổi về công tác chủ nhiệm và phân công giáo viên đứng lớp, thời khóa biểu toàn trường có điều chỉnh ở đôi chỗ. Đề nghị quý thầy cô giáo và các em học sinh xem lại để thực hiện từ ngày 11/9/2017.

    PHÒNG GD&ĐT TIÊN PHƯỚC                                               THỜI KHÓA BIỂU (BUỔI SÁNG; KHỐI 6&9)

  TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                        Lần thứ II, Năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ tuần 2, ngày 11 tháng 9 năm 2017)

   

           Lớp

  Thứ

  6/1

  6/2

  6/3

  6/4

   

  9/1

  9/2

  9/3

  9/4

  9/5

   

   

   

   

   

      HAI

  CC

  CC

  CC

  CC

   

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

   

  SỬ

  VĂN

  ANH

  VĂN

   

  CD

  TOÁN

  SINH

  HÓA

  CN

   

  VĂN

  SỬ

  ĐỊA

  ANH

   

  TOÁN

  SINH

  CD

  CN

  HÓA

   

  TIN

  VĂN

  ĐỊA

   

  SINH

  ANH

  TOÁN

  ANH

  VĂN

   

  TIN

  VĂN

  SINH

   

  ANH

  SỬ

  HÓA

  VĂN

  ANH

   

   

   

       BA

  ANH

  CN

  TIN

  TOÁN

   

  ANH

  CN

  VĂN

  VĂN

  TOÁN

   

  CN

  ANH

  TOÁN

  TIN

   

  CN

  ANH

  VĂN

  VĂN

  TOÁN

   

  TIN

  TOÁN

  ANH

  NHẠC

   

  TOÁN

  CN

  TOÁN

  ĐỊA

   

  SINH

  TIN

  CN

  ANH

   

  VĂN

  TOÁN

  ĐỊA

  VĂN

   

  TOÁN

  SINH

  NHẠC

  CN

   

  VĂN

  ĐỊA

  ANH

  VĂN

   

   

   

       TƯ

  TOÁN

  NHẠC

  TIN

  SỬ

   

  ĐỊA  

  SINH

  VĂN

  SINH

  TOÁN

   

  TOÁN

  TOÁN

  VĂN

  TIN

   

  NHẠC

  VĂN

  ĐỊA

  TOÁN

  SINH

   

  VĂN

  TOÁN

  SỬ

  VĂN

   

  SINH

  VĂN

  NHẠC

  TOÁN

  TIN

   

  VĂN

  ANH

  TOÁN

  VĂN

   

  SỬ

  TOÁN

  SINH

  TIN

  ĐỊA

   

  ANH

  VĂN

  SINH

  TOÁN

   

  VĂN

  TIN

  ANH

  ĐỊA

  SỬ

   

   

   

     NĂM

   

   

   

   

   

  HÓA

  TOÁN

  TIN

  VĂN

   

   

   

   

   

   

  TIN

  HÓA

  TOÁN

  VĂN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      SÁU

  MT

  SINH

  TOÁN

  CD

   

  VĂN

  TIN

  ĐỊA

  NHẠC

  HÓA

   

  SINH

  CD

  TOÁN

  CN

   

  VĂN

  ĐỊA

  HÓA

  TIN

  NHẠC

   

  NHẠC

  MT

  CN

  TOÁN

   

  ĐỊA

  VĂN

  HÓA

  TIN

   

  ANH

  TOÁN

  CD

  MT

   

  TIN

  NHẠC

  SINH

  TOÁN

   

  CD

  ANH

  MT

  TOÁN

   

  VĂN

  TIN

  TOÁN

  SINH

   

   

   

     BẢY

  TOÁN

  CN

  ANH

   

  VĂN

  HÓA

  TOÁN

  VĂN

  CD

   

  CN

  VĂN

  ANH

   

  HÓA

  TOÁN

  ANH

  SỬ

  VĂN

   

  ĐỊA

  VĂN

  SINH

  VĂN

   

  TOÁN

  CD

  VĂN

  ANH

   

  VĂN

  ĐỊA

  VĂN

  SINH

   

  TOÁN

  VĂN

  SỬ

  CD

   

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

   

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

   

  T.DỤC

  2 (13.50)

  2 (15.20)

  3 (13.50)

  3 (15.20)

   

  2 (13.50)

  2 (15.20)

  3 (13.50)

  3 (15.20)

  4 (15.20)

   

  Ghi chú: Giờ vào học tiết 1: 7 giờ 00 phút. Môn Thể dục: học trái buổi; ví dụ: ghi 2 (13.50) có nghĩa là học vào chiều thứ hai, lúc 13 giò 50.

  .    

      PHÒNG GD&ĐT TIÊN PHƯỚC                                             THỜI KHÓA BIỂU (BUỔI CHIỀU; KHỐI 7&8)

     TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                 Lần thứ II, Năm học 2017 - 2018  (Áp dụng từ tuần 2, ngày 11 tháng 9 năm 2017)

   

            Lớp

  Thứ

  7/1

  7/2

  7/3

  7/4

  7/5

  7/6

  8/1

  8/2

  8/3

  8/4

  8/5

   

   

      HAI

  VĂN

  TOÁN

  SỬ

  SỬ

  ANH

  VĂN

  CD

  HÓA

  SINH

  ANH

  TIN

  VĂN

  TOÁN

  ANH

  VĂN

  TOÁN

  HÓA

  SINH

  TIN

  SỬ

  ANH

  SỬ

  VĂN

  VĂN

  TOÁN

  SỬ

  TIN

  TOÁN

  ANH

  SINH

  VĂN

  SỬ

  VĂN

  VĂN

  SỬ

  ANH

  TOÁN

  TIN

  HÓA

  VĂN

  SINH

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

   

   

       BA

  TOÁN

  NHẠC

  ĐỊA

  TOÁN

  MT

  TIN

  SỬ

  ANH

  VĂN

  TOÁN

  TOÁN

  ANH

  MT

  TOÁN

  ĐỊA

  NHẠC

  ANH

  VĂN

  TIN

  SỬ

  ANH

  ĐỊA

  NHẠC

  ĐỊA

  TIN

  TOÁN

  VĂN

  TOÁN

  SỬ

  TOÁN

  ĐỊA

  MT

  ANH

  SỬ

  TOÁN

  ĐỊA

  VĂN

  TOÁN

  TOÁN

  NHẠC

  TIN

   

   

   

   

   

   

  TOÁN

  SỬ

  TIN

  MT

  NHẠC

   

   

       TƯ

  TOÁN

  VĂN

  TIN

  TOÁN

  VĂN

  CN

  NHẠC

  VĂN

  MT

  VĂN

  ĐỊA

  SINH

  VĂN

  CN

  TIN

  VĂN

  TOÁN

  ĐỊA

  VĂN

  ANH

  VĂN

  MT

  TIN

  CN

  ANH

  MT

  SINH

  ĐỊA

  VĂN

  ĐỊA

  NHẠC

  TOÁN

  ANH

  VĂN

  ANH

  SINH

  ĐỊA

  TOÁN

  VĂN

  MT

  ANH

  TOÁN

  ANH

  VĂN

  ANH

  TIN

  VĂN

  VĂN

  ĐỊA

  SINH

  ANH

  MT

  VĂN

  ĐỊA

  VĂN

   

   

     NĂM

  MT

  TOÁN

  ĐỊA

  SINH

  CD

  SỬ

  ANH

  CD

  SINH

  CD

  HÓA

  ĐỊA

  SINH

  TOÁN

  CD

  SỬ

  MT

  SINH

  ANH

  CD

  HÓA

  CD

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      SÁU

  TOÁN

  ĐỊA

  SINH

  ANH

  NHẠC

  CD

  TIN

  SỬ

  VĂN

  CN

  TOÁN

  NHẠC

  CD

  TOÁN

  CN

  ANH

  SINH

  SỬ

  TIN

  VĂN

  TOÁN

  CN

  CN

  ANH

  TOÁN

  SINH

  TIN

  NHẠC

  TOÁN

  ANH

  SỬ

  ANH

  TOÁN

  CD

  NHẠC

  ANH

  VĂN

  SỬ

  TIN

  ANH

  CD

  TOÁN

  ANH

  CN

  TIN

  CN

  VĂN

  ANH

  SỬ

  TOÁN

   

   

     BẢY

  SỬ

  TIN

  VĂN

  TOÁN

  ANH

  VĂN

  HÓA

  TOÁN

  ĐỊA

  TOÁN

  SINH

  TIN

  SINH

  VĂN

  ANH

  TOÁN

  VĂN

  TOÁN

  CN

  HÓA

  SINH

  TOÁN

  SINH

  VĂN

  SỬ

  TIN

  VĂN

  ANH

  SINH

  HÓA

  TOÁN

  VĂN

  HÓA

  VĂN

  SỬ

  TIN

  VĂN

  SINH

  TOÁN

  TOÁN

  SINH

  CN

  HÓA

  VĂN

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  S.HOẠT

  T.DỤC

  3 (7.00)

  3 (8.30)

  4 (7.00)

  4 (8.30)

  6 (7.00)

  6 (8.30)

  6 (7.00)

  6 (8.30)

  3 (7.00)

  3 (8.30)

  2 (7.00)

  Ghi chú:  Giờ vào học tiết 1:13 giờ 00 phút. Môn Thể dục: học trái buổi; ví dụ: ghi 3 (7.00) có nghĩa là học vào sáng thứ ba, lúc 7 giò.