• 30/09/2017 07:34 AM

    THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU

     Do có thay đổi về phân công giáo viên giảng dạy ở một số lớp, thời khóa biểu đã được điều chỉnh lại cho phù hợp. Đề nghị quý thầy cô giáo và các em học sinh xem lại để thực hiện từ tuần 5 (02/10/2017)