• 17/09/2014 04:49 PM

  11 nhiệm vụ công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo

   11 nhiệm vụ công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo

   

  Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2014 - 2015.

  Trong đó, nêu rõ 11 nhiệm vụ trọng tâm chú trọng thực hiện trong năm học này, đó là: Quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 44/NQ-CP; quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT; Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT;

  Thuê dịch vụ CNTT trong giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến theo mô hình dịch vụ phần mềm (SaaS: Software as a Service) trong quản lý và điều hành giáo dục; Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở;

  Tổ chức hệ thống họp và đào tạo qua mạng; tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và sinh viên các trường sư phạm; triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning.

  Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh: Các sở GD&ĐT không đứng ra tổ chức hoặc tham gia tổ chức hoặc hưởng ứng tổ chức các cuộc thi mang tính chất quảng cáo sản phẩm cụ thể (máy móc và phần mềm có nhãn hiệu cụ thể) do các công ty đứng ra liên danh tổchức.

  Khi có các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước gửi công văn hoặc liên hệ tổ chức các cuộc thi có liên quan đến CNTT, đề nghị các sở tham khảo ý kiến chỉ đạo hướng dẫn thống nhất của Bộ GD&ĐT (qua Cục CNTT).

  Theo báo GD&TĐ - Lập Phương